Pályázatok,
Üzleti tervek,
Támogatási kérelmek

MIKRO-, KIS-ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE CÉLÚ HITELPROGRAM GINOP-8.3.1-16

MIKRO-, KIS-ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE CÉLÚ HITELPROGRAM

GINOP-8.3.1-16

Keretösszeg: 44 milliárd Ft

Célja

A Mikro-, kis-és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram induló, vagy már működő nem mezőgazdasági vállalkozások számára nyújt visszatérítendő támogatást 0%-os kamat mellett tárgyi eszközök beszerzésére, készletbeszerzésre, ingatlanfelújításra, -átalakításra, és -építésre, illetve korlátozott formában ingatlan vásárlására.

Főbb paraméterek

 • kezdő vállalkozás is indulhat a pályázaton!
 • a kölcsön összege: 1 millió Ft - 600 millió Ft kedvezményes kamatozású visszatérítendő támogatás,
 • a visszatérítendő támogatás intenzitása: max. 90% (használtgépjármű-vásárlás esetén max. 80%)
 • a visszatérítendő támogatás utófinanszírozott,
 • a visszatérítendő támogatásból visszaigényelhető ÁFA nem finanszírozható,
 • ügyleti kamat: 0%,
 • nincs kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj
 • futamidő: új ingatlan vásárlása, felújítása esetén max. 15 év, immateriális javak beszerzése esetén max. 5 év, új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, használt eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, de legfeljebb 5 év,
 • rendelkezésre tartási idő: max. 12 + 6 hónap,
 • türelmi idő: a rendelkezésre tartási idő végétől számítva max. 12 hónap, de max. a szerződéskötéstől számított 24 hónap,
 • projekt megvalósítási idő: szerződéskötéstől számított max. 24 + 6 hónap
 • üzleti terv csak 150 millió Ft feletti hiteligénylés esetén szükséges, 150 milliós hitelösszeg alatt egy egyszerűsített hitelkérelmet kell kitölteni,
 • sem a kezes, sem a zálogkötelezett nem szerepelhet adósként az ARE (adósságrendezési) nyilvántartásban, vagy az adósságrendezési eljárás vele szemben már lezárult.

Támogatott tevékenységek

 • új, vagy használt műszaki berendezések, gépek, felszerelések, haszongépjárművek beszerzésére,
 • Sztv. 25. §-a szerinti immateriális javak (pl. szellemi termékek felhasználásának joga, licencek) vásárlására,
 • üzleti célú új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek finanszírozására, valamint a meglévő ingatlanok / ingatlanrészek felújítására, átalakítására,
 • üzleti célra alkalmas ingatlan(ok) vásárlására (projektköltség max. 2%-a!),
 • készletbeszerzésre (a kölcsön összegének max. 30%-a!)

Saját forrás

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő saját forrással kell rendelkeznie. A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt összköltségének legalább 10%-a (használt gépjármű beszerzése esetén min. 20%).

Hitelprogram kölcsön igénylőinek köre

 • korlátolt felelősségű társaság - Kft. (GFO 113), vagy
 • részvénytársaság - Nyrt./Zrt. (GFO 114), vagy
 • közkereseti társaság - Kkt. (GFO 116), vagy
 • betéti társaság - Bt. (GFO 117), vagy
 • SZJA alany egyéni vállalkozó (GFO 231), vagy
 • szövetkezet (GFO 12), és
 • mikro-, kis- és középvállalkozás

Területi korlátozás

A beruházás helyszíne a vállalkozás bejegyzett magyarországi, nem Közép-Magyarországi régió területén található székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. Minden esetben a projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a kölcsönt igénylő szervezet székhelye, ezért a Közép-Magyarország régióban székhellyel rendelkező szervezet projektje is támogatható, amennyiben a projekt maga a közép-magyarországi régión kívül valósul meg.

Biztosítéknyújtási kötelezettség

 • jelzálogjog (per-, teher és igénymentes, elsősorban nem lakóingatlanon alapított zálogjog és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom) az MFB Zrt. javára, és/vagy
 • ingóságon alapított zálogjog (tehermentes gépen, berendezésen, készleten, stb.) az MFB Zrt. javára, és/vagy
 • fizetési számla követelésen alapított óvadék, és/vagy
 • készfizető kezességvállalások,és
 • beszedési megbízások (inkasszó jog), és
 • hitelbiztosítéki záradék.

Hitelprogramból kizárt vállalkozások

 • gazdaságilag nem életképes vállalkozások,
 • a vállalkozás ellen büntetőjogi intézkedés, csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) (korábban: APEH) által indított végrehajtási eljárás van folyamatban,
 • a vállalkozás a kölcsönszerződés megkötésének idején az üzletszerű működéshez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
 • a vállalkozással szemben a bíróság jogerősen büntetőjogi intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el,
 • a vállalkozás illegális gazdasági tevékenységet folytat, dohány és dohánytermékek, desztillált szeszes italok és a kapcsolódó termékek gyártásával, feldolgozásával és forgalmazásával, fegyver-, lőszergyártással és kereskedelemmel, katonai műveletekkel, pornográfiával és prostitúcióval, atomerőművek leállításával és építésével, elsődlegesen pénzügyi, biztosítási, üzletvezetési, üzletviteli vagy egyéb vezetési tanácsadási tevékenységgel foglalkozik
 • kaszinók és annak megfelelő vállalkozások, online szerencsejátékok és online kaszinók,
 • a vállalkozás olyan elektronikus adatgyűjtési programok vagy megoldások kutatásával, fejlesztésével vagy a velük kapcsolatos technikai alkalmazásokkal foglalkozik, amelyek célja a fenti tevékenységek folytatása,
 • az 1051/2014. (II. 7.) Korm. határozat alapján a vállalkozás, vagy a gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság, a 2007–2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le
 • a vállalkozás a 1407/2013/EU rendeletben meghatározott összeghatár felett részesülne de minimis támogatásban,
 • a vállalkozás a 2011. évi CXCV. törvény, vagy más jogszabály értelmében nem részesülhet támogatásban,
 • a vállalkozás nem rendelkezik rendezett munkaügyi kapcsolatokkal,
 • a vállalkozás nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül (ld. 8/2007. (III. 19.) MeHVM rendelet 12.§ (1) bekezdés j) pont),
 • a halászati és akvakultúra ágazat, bányászat, kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás, fémalapanyag-előállítás vállalkozásai,
 • a vállalkozás mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használná fel a támogatást, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás,
 • a vállalkozó mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez használná fel a támogatás,
 • a vállalkozó exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatására igényli a kölcsönt, nevezetesen az exportált mennyiséggel, az értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos támogatások,
 • a vállalkozás az import áruk helyett hazai áru használatától függő a támogatást igényelne,
 • a vállalkozás közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végez és teherszállító jármű megvásárlására fordítaná a támogatást,
 • a vállalkozás vissza nem térítendő támogatások előfinanszírozására, vagy a Hpt. 3.§ alapján nyújtott, illetve igénybe vett pénzügyi, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) finanszírozására, vagy üzletrész, részvény, illetve más társasági részesedés vásárlására fordítaná a támogatást,
  • a vállalkozás legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR ’08 szerint: 01.11 – 03.22) teszi ki,
  • a vállalkozás élelmiszeripari projeket szeretne finanszírozni, amennyiben a támogatott beruházás eredményeként előállított termék az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett termékkörbe tartozik,
  • a vállalkozás mesterségesen teremti meg a kölcsön jogosultság feltételeit,
  • a vállalkozás pusztán pénzügyi tranzakciót megvalósító továbbértékesítési célú eszközvásárlás (ideértve az ingatlan vásárlását is), illetve más hasonló, kizárólag pénzügyi műveletet tükröző tranzakciók finanszírozna

 Benyújtás, igénybevételi lehetőség

Folyamatos! A Hitelprogram keretében utoljára 2018. december 31-én lehet Kölcsönszerződés alapján a Végső Kedvezményezettnek folyósítást teljesíteni.

LETÖLTHETŐ PDF

Vissza